terça-feira, 31 de março de 2020

Exame de 7º Kyu

Algumas técnicas para o exame de 7º Kyu.
Falta: ukemi hou, shikko hou, tai no henko, kino nagare, morote dori kokyu hou, Ken gamae e ken suburi, jo gamae e jo suburi.